Prawo karne

Prawo karne uregulowane jest przez zespół przepisów prawnych normujących kwestie związane z ponoszeniem lub nie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione prawem pod groźbą kary kryminalnej. Prawo karne dzieli się na: prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze.

Ze względu na wagę czynów zabronionych prawo karne można podzielić natomiast na: prawo wykroczeń – prawo normujące czyny o niewielkim stopniu szkodliwości społecznej oraz prawo karne sensu stricte – normujące czyny o większej szkodliwości społecznej.
Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są: Kodeks karny (kk), Kodeks postępowania karnego (kpk), Kodeks karny wykonawczy (kkw).

Sprawy karne w kancelarii Adwokata
Rafała Gulko w Białymstoku:

Gwarantując  Mocodawcom przede wszystkim prawo do obrony, w naszej Kancelarii prawnej otrzymają Państwo niezależnie od posiadanego statusu prawnego, kompleksową pomoc w formie:

• doradztwa prawnego zakresie szeroko pojętego prawa karnego

• sporządzania pism procesowych i środków odwoławczych we wszystkich in stancjach postępowań sądowych

• sporządzania analiz prawnych, które w efekcie pozwolą na uniknięcie  naruszeń porządku prawnego

• udziału dobrego adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełn mocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego

• obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania wykonawczego  skazanym i ich rodzinom

Obok tego w naszej Kancelarii Adwokackiej zyskają Państwo pomoc prawną w sprawach powiązanych ze sprawami karnymi:

•wynikającymi z przepisów pozakodeksowych-przeciwdziałaniem narkomanii, ochroną środowiska, prawem przemysłowym, ustawami finansowymi, prawem handlowym.

• karno – gospodarczych

• w zakresie obrotu finansowego

• związanych z obrotem papierami wartościowymi

• związaną z odpowiedzialnością karną członków organów spółek kapitałowych

Jeśli potrzebują Państwo pomocy dobrego adwokata/prawnika z zakresu prawa cywilnego we wszystkich jego odmianach, zapraszamy do kontaktu z Rafałem Gulko już dziś.

Prawo cywilno-karne

Sprawy cywilnokarne są szczególnym rodzajem spraw, wyodrębnionych z kodeksu karnego i cywilnego, które reguluje Kodeks karno- skarbowy (kks), karny lub cywilny.

Są to w szczególności sprawy o:

• wszelkiego rodzaju wykroczenia skarbowe

• przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2

• przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego

• wykroczenia przekazane sądom z kolegiów do spraw wykroczeń w trybie art. 508 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego oraz spraw z oskarżenia  prywatnego, z wyjątkiem spraw o których mowa w art. 212 Kodeksu  karnego

A także roszczenia cywilne:

• wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 zł

• wynikające z rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 5 000zł

• o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni  mieszkaniowej

• o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Oferujemy Państwu skuteczną obronę i reprezentację w sprawach cywilnokarnych, a w szczególności:

• doradztwo i reprezentację Mocodawców w postępowaniu przygotowawczym

• obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia skarbowe;

• obronę oskarżonego w sprawach karnych-skarbowych;

• pomoc w zakresie wyjaśniania i formułowania odpowiedzi do  Urzędów Skarbowych i innych organów skarbowych takich jak: UKS,  Policja skarbowa;

• doradztwo w postępowaniu kontrolnym; • sporządzanie środków odwoławczych – apelacji i kasacji w sprawach  karnych – skarbowych.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy dobrego adwokata/prawnika z zakresu prawa cywilnego we wszystkich jego odmianach, zapraszamy do kontaktu z Rafałem Gulko już dziś.

Prawo cywilne

Prawo cywilne regulowane jest przez szereg przepisów prawnych normujących życie i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie na zasadzie autonomiczności podmiotów, dotyczące różnych aspektów życia w zakresie majątkowym i niemajątkowym – współdziałania społecznego, rodzinnego oraz na gruncie zawodowym nie wyłączając funkcjonowania różnorakich podmiotów gospodarczych i instytucji.

Aktami normatywnymi obowiązującymi aktualnie w Polsce są między innymi: Kodeks Cywilny (kc), Kodeks postępowania cywilnego (kpc), Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro), Kodeks pracy (kp), Kodeks Spółek Handlowych (ksh), Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) oraz Wspólnotowy kodeks celny (k.cel)

Adwokat Rafał Gulko zapewni Państwu:

• doradztwo prawne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego

• pomoc w sporządzaniu pism procesowych: pozwu, odpowiedzi na pozew, apelacji, wniosków dowodowych, zażalenia

• sporządzanie projektów umów, analiz prawnych

• udział adwokata/ radcy prawnego w charakterze pełnomocnika stron  procesowych: powodowej, pozwanej interwenienta głównego i ubocznego na każdym etapie postępowania cywilnego

Jeśli potrzebują Państwo pomocy dobrego adwokata/prawnika z zakresu prawa cywilnego we wszystkich jego odmianach, zapraszamy do kontaktu z Rafałem Gulko już dziś.